Kaliska Edukacja Archiwalna

Kaliska Edukacja Archiwalna

Poczytaj > Archiwalia dotyczące znanych osób

Pismo Wojciecha Lipskiego, właściciela Lewkowa dotyczące wydania listów rentowych na Karski, Kołłątajew, Franklinów, Gremblów i Lewków Haulandowy z depozytu sądowego z 1853 r. APK, Akta gruntowe sądów w Ostrowie, sygn. 13, s. 14

Archiwalia dotyczące znanych osób

Wojciech Lipski był ziemianinem, wywodzącym się z Lewkowa pod Ostrowem Wielkopolskim, działaczem społecznym i narodowościowym. Urodził się 2 lutego 1805 r. jako syn Michała i Józefy z Zarembów. Był uczniem korpusu kadetów w Kaliszu i gimnazjum we Wrocławiu. Naukę kontynuował na uczelniach we Wrocławiu i Lipsku. Podczas powstania listopadowego walczył w kaliskim pułku kawalerii w stopniu majora i otrzymał krzyż Virtuti Militari. Po powrocie do Wielkopolski został osadzony w twierdzy w Głogowie, gdzie odsiedział karę roku więzienia. Nie zakończyło to jego działalności narodowościowej. Należał do poznańskiej konspiracji pod Kierunkiem Karola Libelta. Podczas Wiosny Ludów w 1848 r. organizował odziały ochotnicze i brał udział w bitwach pod Miłosławiem i Wrześnią. Po opuszczeniu Ostrowa przez pruską załogę z jego inicjatywy powstał Powiatowy Komitet Narodowy, złożony z Polaków i Niemców. Komitet objął władzę w mieści i miał reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. W latach 1848-1849 Wojciech Lipski był posłem na sejm pruski i należał do Koła Polskiego. Wydawał i redagował „Ziemianina”, był współzałożycielem „Dziennika Polskiego”. Prowadził również działalność społeczną. Miał swój udział w założeniu Towarzystwa Naukowej Pomocy i Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Poznaniu. Dzięki jego staraniom powstało w 1845 r. gimnazjum w Ostrowie. Zmarł w Kissingen 22 sierpnia 1855 r., pochowany został w Lewkowie.
Akta gruntowe sądów w Ostrowie przekazane zostały w 2019 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Powszechna ordynacja hipoteczna została wprowadzona w 1783 r. Każde nabycie prawa własności lub innego prawa rzeczowego musiało zostać wpisane do księgi gruntowej.

Skip to content